IetsLekkers.be

Algemene Voorwaarden voor Handelaars

1) Begrippen

Even kort een beschrijving van begrippen die we gebruiken binnen dit document.

2) Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Samengevat: Deze voorwaarden zijn geldig wanneer je als handelaar een contract met ons hebt.

Uitgebreid:

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor elke getekende overeenkomst tussen handelaars en PeLan BV met betrekking tot het gebruik van het online bestelplatform IetsLekkers.be en alle gerelateerde hardware- en softwareproducten.

Er kan enkel afgeweken worden van de in deze voorwaarden bepaalde zaken indien dit schriftelijk wordt toegevoegd in de overeenkomst (of achteraf als bijlage aan deze overeenkomst) en door zowel de handelaar als PeLan BV ondertekend wordt.

Andere dan deze algemene voorwaarden, vermeld op een bestelbon van de handelaar of enig ander document, zijn niet bindend voor PeLan BV.

Indien de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden overtreden worden, kan de overeenkomst vervroegd beëindigd worden en zal PeLan BV de diensten stopzetten, alsook de toestellen die eigendom zijn van PeLan BV bij de klant weghalen.

PeLan BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits de wijzigingen duidelijk gecommuniceerd worden aan de handelaars. Deze handelaars kunnen, indien zij niet akkoord zijn met deze wijzigingen, de overeenkomst beëindigen zoals aangegeven in het hoofdstuk “Beëindiging van de overeenkomst”. De vorige versie van de Algemene Voorwaarden zal dan blijven gelden tot de eerst mogelijke einddatum van de overeenkomst.

3) Prijzen

Samengevat: We willen ons niet eeuwig vastpinnen op de prijs die we nu overeenkomen.

Uitgebreid:

PeLan BV behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten en diensten te wijzigen. Een prijswijziging van het maandbedrag zal minstens 1 maand op voorhand aangekondigd worden, andere prijswijzigingen worden gecommuniceerd voordat het extra product of de extra dienst geleverd wordt, zodat de handelaar alsnog kan beslissen of deze nieuwe prijs aanvaardbaar is.

Alle prijzen die vermeld worden zijn exclusief BTW.

Voor de producten zijn volgende prijzen van toepassing:

Indien de ticketprinter van de klant geen netwerkprinter is, of niet bruikbaar is met het systeem, zal een compatibele netwerkprinter moeten aangekocht worden:

Indien een toestel dat door PeLan BV of haar onderaannemers geplaatst wordt door de handelaar beschadigd of verloren raakt, zal het vervangen worden ten koste van de handelaar voor onderstaande bedragen:

Voor interventies ter plaatse, buiten de initiële installatie, en niet vereist door een fout van PeLan BV, zullen volgende bedragen aangerekend worden:

<20km €25,00
>=20km & <50km €35,00
>=50km & <100km €45,00
>=100km €55,00

Online betalingsdiensten zullen door de klant zelf geactiveerd worden en de bijbehorende kosten zullen rechtstreeks door deze online betalingsdienst aan de klant aangerekend worden, zonder tussenkomst van PeLan BV.

4) Leveringen en installatiedata

Samengevat: We doen wat we kunnen, maar er kan altijd iets mislopen met de planning of levering.

Uitgebreid:

PeLan BV zal alles in het werk stellen om de afgesproken leverdata en installatiedata na te komen, maar is niet aansprakelijk wanneer deze niet gehaald worden.

5) Facturen en betaling

Samengevat: Gelieve onze facturen tijdig te betalen en bij twijfel zo snel mogelijk met ons contact op te nemen.

Uitgebreid:

Facturen dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij te late betaling behoudt PeLan BV zich het recht voor om aanmaningskosten (€15,00 per getekende aanmaning) en dossierkosten (€150,00) aan te rekenen indien de betaling uitblijft na voldoende communicatie via de gewone kanalen (e-mail, telefoon).

Klachten en betwistingen kunnen geen geldige reden zijn voor het niet, gedeeltelijk of te laat betalen van facturen. Indien de betwisting een factuur of factuurbedrag zelf betreft, moet deze betwisting binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk (post of e-mail) verzonden worden.

6) Winstderving

Samengevat: We doen wat we kunnen, maar er kan altijd iets mislopen met de planning, levering of het systeem.

Uitgebreid:

PeLan BV, haar werknemers of haar onderaannemers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door het gebruik van de goederen en diensten van PeLan BV, tenzij deze veroorzaakt wordt door opzettelijke of grove fout. PeLan BV zal, binnen het aanvaardbare, al het mogelijke doen om deze schade te vermijden of beperken.

PeLan BV garandeert niet dat de systemen en diensten ononderbroken zullen functioneren, maar zal er wel naar streven om onderbrekingen tot een (aanvaardbaar) minimum te beperken.

>PeLan BV is tevens niet aansprakelijk voor onderbrekingen veroorzaakt door de online Host.

Indien de aansprakelijkheid van PeLan BV al moet worden aangenomen, zal de maximum vergoeding het maandbedrag van de overeenkomst zijn.

7) Handelaarslogin

Samengevat: Hou je handelaarsprofiel voor jezelf en deactiveer gebruikers uit dienst.

Uitgebreid:

De handelaar krijgt bij de installatie één of meerdere gebruikersprofielen toegewezen. Deze profielen hebben toegangen op het systeem dit verder gaan dan die van een eindklant, hier moet dus bewust mee omgegaan worden.

De handelaar zal deze toegangen enkel mogelijk maken voor medewerkers die actief zijn in de zaak en zal deze toegang ook weer afsluiten wanneer deze medewerkers de firma verlaten, zodat misbruik van deze gebruikersprofielen zo veel mogelijk vermeden wordt.

PeLan BV mag ervan uitgaan dat de aangemelde gebruikers in het systeem ook daadwerkelijk de personen zijn die horen bij desbetreffende gebruikersnaam en wachtwoord.

8) Handelaarsgegevens

Samengevat: We gaan je gegevens niet misbruiken of aan andere firma’s doorgeven, maar geef ze wel correct door.

Uitgebreid:

PeLan BV ontvangt contactgegevens van de handelaar en zal deze enkel gebruiken voor communicatie over de goederen en diensten van PeLan BV, door werknemers of onderaannemers van PeLan BV.

Enkel door de handelaar specifiek aangegeven contactgegevens worden op het online platform gebruikt en kenbaar gemaakt aan de eindklanten op diverse plekken in het systeem en in berichten (vb. in e-mailberichten aan de eindklanten).

De handelaar is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de handelaarsgegevens, zoals bijvoorbeeld bedrijfsnaam, BTW-nummer en IBAN-nummer.

De handelaar kan deze gegevens te allen tijde opvragen aan of laten wijzigen door PeLan BV per e-mail.

9) Contactgegevens eindklanten

Samengevat: Misbruik de gegevens van je klanten niet voor publiciteit.

Uitgebreid:

PeLan BV ontvangt gegevens van eindklanten. Deze gegevens worden per bestelling, volgens de voorkeur van de eindklant, beschikbaar gemaakt aan de handelaar. De handelaar mag deze contactgegevens enkel gebruiken om met de klant te communiceren over deze bestelling.

10) Intellectuele eigendom

Samengevat: Kopieer of wijzig onze software en documentatie niet zonder onze toestemming.

Uitgebreid:

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de hardware, software, diensten, video’s en documentatie geleverd door PeLan BV blijven de exclusieve eigendom zijn van PeLan BV. In geen enkel geval zal het leveren van producten of diensten door PeLan BV een overdracht van intellectuele eigendomsrechten uitmaken.

PeLan BV verklaart dat zij het recht heeft om de geleverde systemen en diensten te verstrekken en in het bezit is van de auteursrechten van het product en al zijn onderdelen.

De handelaar krijgt een niet exclusieve licentie tot het gebruik van het systeem en de bijbehorende diensten van IetsLekkers.be zoals in het handelaarscontract beschreven.

De handelaar zal geen wijzigingen aanbrengen in de hardware of programmatie van het systeem.

11) Misbruik van het systeem

Samengevat: Gebruik het systeem waarvoor het dient en niet voor illegale praktijken en gebruik geen onderdelen die je niet aangekocht hebt.

Uitgebreid:

PeLan BV behoudt zich het recht voor om de dienst met onmiddellijke ingang stop te zetten indien komt vast te staan dat het systeem door de handelaar gebruikt wordt voor wetoverschrijdende praktijken, en is niet aansprakelijk voor schade die de handelaar door deze onderbreking oploopt.

De handelaar zal ook enkel gebruik maken van de onderdelen van het systeem waartoe hij via de handelaarsovereenkomst heeft onderschreven.

12) Overige bepalingen

Verwerkingsovereenkomst

Tussen

en

wordt overeengekomen:

 1. De Verwerkingen geschieden uitsluitend in het kader van de Hoofdovereenkomst. De Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker gebruiken de Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden of die van derden, anders dan bedoeld door de Persoon waarvan de Persoonsgegevens zijn.
 2. De Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke houden de persoonsgegevens in het systeem geheim. Persoonsgegevens mogen enkel doorgegeven worden indien de eigenaar van deze gegevens hiervoor zijn of haar toestemming geeft.
 3. De Verwerker verricht de Verwerkingen op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
 4. De Verwerker voorziet een voldoende beveiliging van de systemen, organisatorisch en technisch, opdat de persoonsgegevens die erin opgeslagen worden veilig bewaard zijn.
 5. De Verwerker en de Verwerkingsverantwoordelijke zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek).
 6. De Verwerker zal bepalen of een datalek aan de Autoriteiten wordt meegedeeld.
 7. De Verwerker zal er zorg voor dragen dat eventuele Subverwerkers tevens voldoen aan deze Verwerkersovereenkomst.
 8. De Verwerker is verantwoordelijk voor het bepalen van de bewaartermijnen van de persoonsgegevens en zal erop toezien dat deze niet langer bewaard blijven indien zij niet van toegevoegde waarde zijn voor de werking van het systeem. Op aanvraag van de Eigenaar van de Persoonsgegevens zullen deze door de Verwerker gewijzigd of gewist worden, voor zover de Eigenaar dit zelf niet kan in het Systeem.
 9. De Verwerker zorgt voor voldoende back-ups van de Persoonsgegevens.
 10. Deze Verwerkersovereenkomst duurt zo lang de handelaarsovereenkomst tussen de handelaar en PeLan BV loopt. Ook na het einde van de handelaarsovereenkomst blijven de algemene bepalingen van de GDPR-wetgeving gelden m.b.t. de persoonsgegevens in het Systeem.
 11. Subverwerkers: PeLan BV maakt gebruik van volgende subverwerkers:
  • KH-IT BV: Installatie, onderhoud, support en beveiliging
  • Vimexx.nl: Host van onze online systemen
  De contracten met de betaaldiensten worden rechtstreeks door de Verwerkersverantwoordelijke afgesloten en zijn dus geen onderdeel van deze overeenkomst.

Ga terug naar de hoofdwebsite